Hvordan forløber en gudstjeneste

Herunder kan de se hele den liturgi (Form) som vi bruger i Sindbjerg kirke ved gudstjenesterne. Nogle gange er der små justeringer. 

Præludium - indgangsrefleksionsmusik, der sætter stemningen for gudstjenesten

 

Velkomst ved kirkesangeren

 

Indgangsbøn

 

Indgangssalme

 

Kyrie- og Gloria - Syndsbekendelse og tak

Præst: Herre Gud Fader i Himlen

Menighed: Forbarm dig over os

Præst: Herre Jesus vor frelsermand

Menighed: Forbarm dig over os

Præst: Herre Helligånd, vor lys og vor trøst

Menighed: Forbarm dig over os

Præst: Ære være Gud i det højeste

Menighed: Og fred på jorden, i mennesker velbehag

Menigheden synger et vers fra "Op al den ting"

 

Hilsen

Præst. Herren være med jer

Korsvar: Og Herren være med jer

Intro til gudstjenesten

 

Kollektbøn

Korsvar: Amen

Læsning fra Det gamle testamente

Salme

 

Læsning fra Det nye testamente

Trosbekendelse (synges)

Børnesang

Salme før prædiken

 

Dette hellige evangelium skriver ..

Korsvar: Gud være lovet for sit glædelige budskab

Evangelium

Prædiken

Lovprisning

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,

Fader, Søn og Helligånd,

du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,

højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

 

Apostolisk velsignelse

Lad os med apostlen tilønske hinanden: 

Vor Herre Jesu Kristi nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab

være med os alle! Amen.

 

Salme efter prædiken

Kirkebøn

Præst: 

Tak Herre, at du gav dit liv i kærlighed for at frelse os. Tak, at du er med os. Vi beder dig, at du vil give os kraft til at leve hver dag i taknemmelighed til Dig og i kærlighed til vores medmennesker

Menigheden synger 

Forbeder:

Herre vil du trøste dem der sørger. Vil du være nær hos dem, der har det svært med sygdom, og give fællesskab til dem der føler sig ensomme.

Giv os tro når vi tvivler og håb når alt ser håbløst ud.

Og Herre, når vi fristes til at gøre ondt, så led os væk fra den vej og kald os tilbage, ind i din kærlighed.

 

Menigheden synger

Præst: 

Bøn for kirken

Herre, vil du velsigne og bevare din kirke på jorden

Tak for dit kald til at gå ud i alverden og fortælle om dig. Lad din Helligånd virke i os, så det bliver lettere at gå.

Tak for nadveren og dåben, og at du har talt til os igennem dit ord. 

Må dit rige sprede sig ud over jorden, så det onde taber sin kraft. Og godhed og glæde må vokse

Vi beder for dem, hvor at alt er sort. Må dit lys skinne i deres mørke 

Herre, må det ske ved din Helligånd.

Menigheden synger

Forbeder:

Herre, vi beder for dem i vores land, der leder og tager vigtige beslutninger. Vil du hjælpe dem og vejlede dem, så de træffer de rigtige beslutninger, der gavner os alle.

(Her kan indsættes aktuelle emner)

Herre, vi beder for den verden vi er en del af. Vi beder for Danmark, for den by og egn vi bor i. Vil du beskytte os.

Herre, vil du beskytte vor Dronning Margrethe den 2. og den kongelige familie.

Vi beder dig være nær hos os alle, uanset status i denne verden. 

Giv os tro, tilgiv os, og led os til det evige liv i Himlen, når du kalder os hjem til dig.

Menigheden synger: Amen

 

Nadverritual C

 

Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!

 

Præsten fortsætter (vendt mod menigheden):

Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre.

Du skabte himlen og hele dens hær,

jorden og alt, som er derpå.

Liv og ånde giver du os,

mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen,

i kor med alle engle,

synge din herligheds lovsang:

 

Menigheden synger:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!

 

Præsten:

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.

 

Menigheden:

Hosianna i det højeste!

 

Opstandne Herre og frelser,

du, som selv er til stede iblandt os

med al din kærligheds rigdom!

Giv os at modtage dit legeme og blod

til din ihukommelse

og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.

Rens os fra synd,

og styrk os i det indre menneske,

at du må bo ved troen i vore hjerter.

Gør os faste i det evige livs håb.

Giv os at vokse i kærligheden,

for at vi med alle dine troende må blive ét i dig,

ligesom du er ét med Faderen.

 

Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,

komme dit rige, ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen

 

Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog

brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse!« Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: »Drik alle heraf; denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker det, til min ihukommelse!«

 

Her synges en sang. 

Alle er velkomne til at gå op og knæle ned ved alteret for at nadver. 

Uddeling hvor præsten efter hvert hold siger "Fred være med jer". Derefter kan man rejse sig og gå tilbage på sin plads og synge eller nyde roen. 

 

Afslutning på nadveren:

Den korsfæstede og opstandne frelser,

vor Herre Jesus Kristus,

som nu har givet jer/os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle jeres/vore synder, han styrke og opholde jer/os derved

i en sand tro til det evige liv!

Fred være med jer!

 

Mens de sidste nadvergæsterne går ned, synger vi et vers fra en salme: Skriv dig Jesus på mit hjerte

 

Bøn

Lad os alle bede.

Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du i din barmhjertighed

vederkvæger os med disse livsalige gaver.

Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os rettelig til gode, til at styrke vor tro,

grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os, for din Søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld.

 

Velsignelsen

Menigheden står op under velsignelsen, mens præsten siger eller messer:

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

 

Menigheden svarer:

Amen. Amen. Amen.

 

Udgangssalme.

 

Udgangsbøn

Bekendtgørelser (kirkesangeren)

 

Postludium - Afslutnings- og refleksionsmusik

Can't find your question? Call us now: Sognepræst Helga Døssing Bendfeldt, 28187844, Fri mandag og fredag